Fundacja Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 25 czerwca 2015 roku.

Nr KRS: 0000563833

Nr rachunku:

mBank 70 1140 2004 0000 3902 7767 5906

Cele działalności Fundacji to:
1. Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie, status ekonomiczny oraz wiek. .
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
3. Propagowanie i wspieranie działań prowadzących do kształtowania postawy tolerancji i dialogu międzykulturowego
4. Animacja kultury wewnątrz społeczności lokalnych.
5. Działania na rzecz zwiększania dostępności do kultury i edukacji.
6. Tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej.
7. Działalność w obszarze pomocy społecznej.
8. Doradztwo i wsparcie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.
9. Ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Siedzibą Fundacji jest Poznań, a terenem działania cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.