Statut Fundacji Inicjatyw Społecznych „Mili Ludzie”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Inicjatyw Społecznych „Mili Ludzie”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. z dnia 17 maja 1991. Dz.U. Nr 46 poz. 203 ze zm.)oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Marcina Halickiego oraz Katarzynę Halicką, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza – Edytę Kamińską, w kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul. Libelta 14/3, 61-706 Poznań w dniu 29.01.2015.§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność takżepoza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. spraw społecznych

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Cele działalności Fundacji to:

  1. Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie, status ekonomiczny oraz wiek.
  2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
  3. Propagowanie i wspieranie działań prowadzących do kształtowania postawy tolerancji i dialogu międzykulturowego
  4. Animacja kultury wewnątrz społeczności lokalnych.
  5. Działania na rzecz zwiększania dostępności do kultury i edukacji.
  6. Tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej.
  7. Działalność w obszarze pomocy społecznej.
  8. Doradztwo i wsparcie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.
  9. Ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

§ 7

I. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie i udział w imprezach integrujących społeczności lokalne
b. organizowanie społecznych kampanii antydyskryminacyjnych na terenie Polski
c. organizowanie działań na rzecz edukacji włączającej
d. prowadzenie poradnictwa i doradztwa dla organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora biznesu w zakresie działań społecznych i antydyskryminacyjnych
e. prowadzenie działalności informacyjnej, szczególnie kierowanej do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
f. inicjowanie i zawiązywanie współpracy między organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą
g. organizację wydarzeń kulturalnych (w szczególności pokazów i festiwali filmowych, spektakli teatralnych, wystaw artystycznych) promujących idee inkluzji (włączenia) społecznej
h. inicjowanie i podejmowanie działań społecznych na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, płeć, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, wiek, wyznanie, przekonania, status materialny we wszystkich dziedzinach życia społecznego
i. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej (w tym tłumaczeniowej) w zakresie realizacji celów statutowych,
j. propagowanie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w kulturze praw człowieka, zasady egalitaryzmu i otwartości na inność
k. promowanie i rozpowszechnianie idei wolontariatu
l. wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży
m. opracowywanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w tym multimedialnych (audio/video).
n. prowadzenie działalności poradniczej i pomocowej
o. prowadzenie działań edukacyjnych (szkoleń, warsztatów) dla dzieci oraz dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
p. promowanie i upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej oraz sektorem biznesu, a także współpracy pomiędzy stowarzyszeniami i fundacjami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.
II. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.
III. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8
Majątek Fundacji stanowią środki w kwocie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a. grantów, dotacji i subwencji, w tym środków pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej
b. darowizn, spadków i zapisów,
c. odsetek i depozytów bankowych,
d. dochodów z majątku nieruchomego, ruchomego i praw majątkowych,
e. dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych
f. przychodów z działalności odpłatnej,
g. działalności gospodarczej,
h. innych działań prawem dopuszczalnych

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 10
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód uzyskany z tej działalności będzie przeznaczony na działalność statutową.
2. Działalność gospodarcza może wystąpić w szczególności w następujących sytuacjach, gdy:
a. odbiorcą jest podmiot sektora biznesowego (prowadzący działalność komercyjną)
b. produkt lub usługa nie jest finansowana ze źródeł publicznych.
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresach, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego statutu.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11
Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundatorów, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundatorów

§ 12
1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. W skład Rady wchodzą Fundatorzy
3. Rada obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 13
Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 14

Rada Fundatorów wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego spośród Członków Rady.

§ 15
1. Rada działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
2. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane na wniosek co najmniej jednego z Członków Rady lub Zarządu.
3. Przewodniczący Rady Fundacji zawiadamia członków Rady Fundacji o porządku dziennym, terminie i miejscu posiedzenia z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
4. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
5. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków zwyczajnych oddanych w obecności przynajmniej 50% Członków Rady. Każdy Członek Rady ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.
8. Rada Fundatorów może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
9. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć zaproszeni Członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
10. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
11. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Zarząd

§ 16
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na czas nieoznaczony.
2. Rada określa liczbę Członków Zarządu
3. Funkcję członka Zarządu może pełnić Fundator
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez Radę spośród członków Zarządu
5. Prezes wyznacza jednego lub dwóch Wiceprezesów spośród Członków Zarządu
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundatorów
b. pozbawienia praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
d. odwołania przez Radę Fundatorów
e. innych przyczyn przewidzianych przez obowiązujące przepisy

§ 17
1. Zarząd działa według statutu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Fundatorów.
2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie lub odpłatnie. Zasady wynagradzania Członków Zarządu określa Rada Fundatorów.
3. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.
4. Zadania i regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji, najpóźniej do 31 marca roku kalendarzowego.

§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 20
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może Prezes Zarządu jednoosobowo a w wypadku gdy oświadczenia nie składa Prezes Zarządu dwóch Członków Zarządu łącznie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagane jest oświadczenie w formie pisemnej i reprezentacja przez dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 21
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 22
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Poznań, 27.01.2017 roku.