Informujemy, że w wyniku zapytania konkursowego nr 1/2024/MILILUDZIE z dnia 05.03.2024 roku do realizacji audytu dotyczącego realizacji zadania pn.

„Instytucja dostępna dla wszystkich! 2023” została wybrana oferta podmiotu „Małgorzata Makowska Kancelaria Biegłego Rewidenta”. Oferta opiewa na kwotę 4 428 zł brutto.
Na zapytania konkursowe opublikowane w dniu 5 marca 2024 roku wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria, złożona przez podmiot „Małgorzata Makowska Kancelaria Biegłego Rewidenta”.
W związku z powyższym wybrany podmiot przystąpi do realizacji audytu dotyczącego wskazanego wyżej zadania, realizowanego w ramach dofinansowania ze środków PFRON.